RODO - rekrutacja
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Newseria kandydatów do współpracy

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Newseria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400403, posiadająca NIP 113-28-48-791, REGON 145842560.

Dane kontaktowe administratora

Z Newseria Sp. z o.o można kontaktować się:

 • telefonicznie: +48 22 378 36 16
 • e-mailowo: info@newseria.pl
 • pisemnie: Newseria Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:

 • e-mail: iod@newseria.pl
 • pisemnie: Newseria Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa (z dopiskiem: Inspektor ochrony danych osobowych)

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • proces rekrutacji, który oceni Państwa kwalifikacje potrzebne do nawiązania współpracy
 • przyszły proces rekrutacji

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym
 • nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej potrzebnych do oceny możliwości nawiązania współpracy

Okres przechowywania danych osobowych

Newseria Sp. z o.o. będzie przechowywała Państwa dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Newseria Sp. z o.o będzie przechowywała Państwa dane przez 2 lata lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Newseria Sp. z o.o. dla celów świadczenia usług hostingowych lub usług IT.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • dostępu
 • otrzymania kopi
 • sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu
 • cofnięcia zgody

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinni Państwo skontaktować się z Newseria Sp. z o.o. i poinformować, z którego prawa oraz w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać.

Obowiązek podania danych

Państwa dane są wymagane dla celów prowadzenia rekrutacji i zawarcia ewentualnej umowy współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji. W zakresie pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo do wniesienie skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • telefonicznie: +48 22 531 03 00

Akty prawne powołane w klauzuli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 Nr 119, s. 1)