Licencja
Licencja na rozpowszechnianie Materiałów serwisu „Newseria“

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne

1.1  Agencja Newseria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że jest wyłącznie uprawniona do rozporządzania prawami autorskimi do Materiałów zamieszczonych w zasobach Serwisu, w zakresie wynikającym z Licencji udzielanej przez Agencję.

1.2  Agencja oświadcza, że jest uprawniona do rozporządzania prawami autorskimi do Materiałów Użytkownika zamieszczonych w zasobach Serwisu, w zakresie wynikającym z Licencji udzielanej przez Agencję.

1.3  Wszelkie Materiały udostępniane na warunkach niniejszej licencji podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.). Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów, na warunkach innych niż określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim.

1.4  Wszelkie wyrażenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, jeżeli inaczej nie zastrzeżono.

1.5  Dostęp do zasobów Serwisu objętych niniejszą umową, zastrzeżony jest wyłącznie dla Użytkowników końcowych Materiałów.

1.6  Użytkownik oświadcza, że jest Użytkownikiem końcowym w powyższym rozumieniu, uprawnionym do uzyskania dostępu do Serwisu na podstawie umowy zawartej z Agencją, oraz że uzyskał nazwę identyfikacyjną oraz hasło uprawniające go do przeglądania zasobów Serwisu. Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, oraz że akceptuje jego postanowienia.

1.7  Użytkownik oświadcza, że przekazał Agencji dane konieczne do jego identyfikacji w związku z pobieranymi i/lub zamieszczonymi Materiałami, oraz że dane te są aktualne.

2. Przedmiot Licencji udzielanej przez Agencję

2. Przedmiot Licencji udzielanej przez Agencję

2.1  Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie upoważnienia do rozpowszechniania Materiałów, które Użytkownik zamierza pobrać z zasobów Serwisu Agencji drogą elektroniczną, w imieniu i na rzecz Agencji lub osób trzecich, których Materiały znajdują się w zasobach Serwisu na podstawie odrębnej umowy. W stosunku do Materiałów przekazanych Agencji przez osoby trzecie Agencja posiada prawo do udzielania dalszych upoważnień do rozpowszechniania tych Materiałów.

2.2  Zaakceptowanie Licencji jest warunkiem zamieszczenia i/lub pobrania Materiałów z zasobów Serwisu.

3. Zakres licencji

3. Zakres licencji

3.1 Agencja, działając w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich, udziela Użytkownikowi na czas nieoznaczony, niewyłącznej i nieprzenoszalnej (także w zakresie udzielenia sublicencji) licencji na rozpowszechnienie Materiałów na polach eksploatacji obejmujących: zwielokrotnienie, opublikowanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie w szczególności w telewizji, radiu oraz na stronach systemów informatycznych. Ponadto Użytkownik jest upoważniony do dokonywania skrótów Materiałów oraz do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Materiałów koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. W przypadku, gdy Agencja działa w imieniu i na rzecz osób trzecich, Materiały oznaczone są dodatkowymi informacjami wskazującymi na uprawnionego, w imieniu którego lub na którego rzecz Agencja udziela upoważnienia. W odniesieniu do Materiałów osób trzecich znajdujących się w Serwisie Agencja jest, w stosunku do Użytkowników, jedynym przedstawicielem umocowanym do podejmowania czynności prawnych i faktycznych. Jakikolwiek kontakt z tymi osobami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Agencji.

3.2 Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielenie Licencji następuje nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia dla Licencjodawcy.

3.3 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z pobranych Materiałów z zachowaniem praw osób trzecich. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.

3.4 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w Materiałach oraz ich dóbr osobistych. Użytkownik zobowiązuje się do działania w tym zakresie ze szczególną starannością polegającą na każdorazowej ocenie kontekstu rozpowszechniania Materiałów oraz przedstawionych na nich wizerunków osób, a także – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących praw do wizerunku i ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich – słusznego interesu twórcy. W przypadku konieczności uzyskania stosownego zezwolenia lub skierowania w stosunku do Użytkownika roszczeń osób, których wizerunku publikacja ma dotyczyć, Użytkownik informuje o tym niezwłocznie Agencję.

3.5 Na żądanie Agencji Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia pobranych Materiałów. Przesłanie takiego żądania przez Agencję jest równoznaczne z zakazem wykorzystania Materiałów w jakikolwiek sposób.

3.6 Niniejsza Licencja nie obejmuje rozpowszechniania Materiałów w celach reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od rodzaju nośnika, środka przekazu i zakresu ich rozpowszechniania. Rozpowszechnianie Materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym wymaga uprzedniej zgody Agencji wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3.7 Na żądanie Agencji Użytkownik zobowiązuje się oznakować opublikowane lub rozpowszechnione Materiały w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z informacją o Materiale zawartym w jego opisie, a w szczególności poprzez wskazanie na źródło pochodzenia Materiału oznaczeniem ©Newseria użytym samodzielnie lub wraz z oznaczeniem dodatkowym wskazującym na osoby trzecie, w przypadku gdy opis wskazuje na pochodzenie Materiałów od osób trzecich.

3.8 Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub powielania Materiałów w zakresie przekraczającym upoważnienie do rozpowszechniania Materiałów określone w niniejszej Licencji.

3.9 Użytkownik nie jest uprawniony do przechowywania jakichkolwiek kopii Materiałów, ich archiwizacji lub katalogowania w innym celu niż związany z korzystaniem z Licencji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Agencji.

3.10 W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień Agencja zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

4. Przedmiot i zakres licencji udzielanej przez Użytkownika

4. Przedmiot i zakres licencji udzielanej przez Użytkownika

4.1 Użytkownik przesyłając Materiały za pomocą formularza na stronie Serwisu w sekcji „Przegląd mediów” lub „Biuro Prasowe” lub "Kalendarium", wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zamieszczonego Materiału Użytkownika w Serwisie oraz na korzystanie z Materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej oraz cyfrowo;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej oraz cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do bazy danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym, m.in. udostępnianie w sieci Internet np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per–view, dostępnych w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem wszelkich systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne odtworzenie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub wideo np. komputerów odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy mp3, iPod, iPhone, iPad itp.),
g) publiczne wykonanie,
h) użyczenie i/lub najem,
i) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane i/lub nie kodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (także Internetu) itp,
j) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub nie kodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie, lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL. DSL, jakichkolwiek sieci komputerowych, także Internetu) itp,
k) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL. DSL, jakichkolwiek sieci komputerowych, także Internetu) itp,
l) obróbki cyfrowej w celu dostosowania do wymogów Serwisu,
ł) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika,
m) wykorzystania Materiałów Użytkownika w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem do włączania ich w całości lub we fragmentach do utworów i tworzenia opracowań,
n) umieszczania Materiałów Użytkownika w bazach danych,
o) wykorzystania Materiałów Użytkownika w celu promocji Serwisu.

4.2 Użytkownik upoważnia Agencję do decydowania o sposobie oznaczenia zamieszczonych przez Użytkownika Materiałów Użytkownika podanymi przez Użytkownika danymi.

4.3 Zamieszczając w Serwisie Materiał Użytkownika Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania Materiałem Użytkownika oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Materiałów Użytkownika, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z Materiałów Użytkownika (licencja) w zakresie tożsamym lub szerszym niż zakres udzielanej przez Użytkownika licencji, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania Materiałów Użytkownika w sieci Internet,
b) informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4.4 Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone w Materiałach Użytkownika, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet.

4.5 Użytkownik zobowiązuje się przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 4.3. a) i b) na każde żądanie Agencji.

4.6 Użytkownik, zamieszczając Materiał Użytkownika w Serwisie, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4.7 Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu zamieszczanie w portalu newseria.pl Materiałów Użytkownika zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących naruszenia prawa własności intelektualnej oraz wszelkich innych podobnych w treści i działaniu materiałów.

4.8 Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Agencję sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych Materiałów Użytkownika w zakresie określonym w Licencji.

4.9 Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielenie Licencji następuje nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

5. Postanowienia końcowe

5. Postanowienia końcowe

5.1 W razie wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi uprawnień wynikających z niniejszej Licencji, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do przedstawiciela Agencji upoważnionego do udzielenia stosownych informacji.

5.2 W kwestiach nieuregulowanych Licencją zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. Użytkownika zobowiązuje również Regulamin korzystania z Serwisu.

5.3 Spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej Licencji Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Agencji.

5.4 W przypadku wystąpienia przeciwko Agencji przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z publikacji Materiałów z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Licencji, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić w miejsce Agencji do postępowania oraz pokryć wszelkie koszty Agencji poniesione w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie: w szczególności koszty procesowe, negocjacji, opinii prawnych i tym podobne.

Warszawa, 1 października 2013 roku

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Konsument

Nie tylko Zielony, ale też Niebieski Ład. UE intensyfikuje wysiłki na rzecz ochrony zasobów wodnych

Europejski Komitet Regionów wezwał niedawno tworzącą się nową Komisję Europejską do prac nad Europejska Strategią Wodną i powołania komisarza odpowiedzialnego za zasoby wodne w UE. Impulsem do planowania zmian w tym obszarze ma być Blue Deal, czyli Niebieski Ład – inicjatywa stworzona w ubiegłym roku na wzór Zielonego Ładu. Przyspieszenie działań na rzecz ochrony zasobów wodnych to zdaniem ekspertów konieczność w obliczu coraz częstszych i poważniejszych susz, powodzi i problemów z dostępem do wody pitnej. Niebieski Ład ma być istotnym elementem dostosowywania się do zmian klimatu.

Finanse

Investors TFI: Hossa na giełdach nie skończy się przed 2026 rokiem. Wszystko będzie zależeć od trendu na Wall Street

Polska gospodarka w tym roku urośnie o 3–4 proc. po minimalnym wzroście w 2023 roku. To powinno się przełożyć na dobre wyniki polskich spółek, czyli również ich pozytywne notowania na giełdzie. Trend może zmienić jedynie wolta na Wall Street. Na nią jednak na razie się nie zanosi. Jednak za mniej więcej półtora roku amerykańscy przedsiębiorcy zaczną odczuwać skutki wysokich stóp procentowych, nawet jeśli Fed do tego czasu zdecyduje się na ich obniżki. Wtedy nastroje inwestorów mogą się odwrócić.

Prawo

Samorządowe budżety będą niezależne od rządowych zmian w podatkach. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 2025 roku

Obniżenie podatków, zwłaszcza PIT-u, zubożyło w ostatnich latach budżety polskich samorządów, szczególnie dużych miast. Nowy rząd po konsultacjach z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawił w połowie lipca projekt nowej ustawy, zgodnie z którą dochody miast, gmin, powiatów i województw miałyby się opierać na udziale w dochodzie osób mieszkających i pracujących na danym obszarze, a nie w samych podatkach od osób fizycznych i prawnych. W ten sposób zmiany w opodatkowaniu nie będą się przekładać na wysokość wpływów do lokalnych budżetów i ułatwią planowanie inwestycji.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.