Regulamin
Regulamin korzystania z serwisu „Newseria”

Zasady ogólne

Zasady ogólne

1.1 Serwis „Newseria” dostępny pod adresem https://www.newseria.pl/ (zwany dalej "Serwisem") jest portalem internetowym służącym do pobierania drogą elektroniczną materiałów wideo i audio oraz fotograficznych i tekstowych (zwanych dalej "Materiałami") z zasobów Newseria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, lok. 323, 04-028 Warszawa (zwanej dalej „Agencją") na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej "Regulaminem").

1.2 Dostęp do Materiałów Agencji zastrzeżony jest dla końcowych użytkowników Materiałów (zwanych dalej „Użytkownikami").

1.3 Dostęp do Materiałów Agencji oparty jest na udzielanym Użytkownikowi przez Agencję upoważnieniu i uzależniony jest od wprowadzenia do systemu informatycznego przez Użytkownika przekazanej mu przez Agencję nazwy identyfikującej Użytkownika oraz hasła dostępu (zwanego dalej "Hasłem").

1.4 Pobranie Materiałów do systemu informatycznego Użytkownika uzależnione jest od zaakceptowania warunków zamieszczonej na stronach Serwisu umowy licencyjnej, określającej w szczególności zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych Materiałów.

1.5 Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że co innego wynika z ich treści. W przypadku wątpliwości co do treści Serwisu konieczny jest kontakt z przedstawicielem Agencji.

Definicje

Definicje

2.1  Agencja – Newseria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, lok. 323, 04-028 Warszawa.

2.2  Serwis – serwis internetowy Newseria znajdujący się pod domeną internetową newseria.pl, obejmujący także wszystkie serwisy znajdujące się w subdomenach przynależących do domeny głównej newseria.pl, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Agencji, na który składa się m.in. kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

2.3  Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4  Usługa – dostęp do pobierania i/lub zamieszczania bezpłatnych treści w Serwisie (Materiałów audio i video lub fotograficznych i tekstowych) możliwy po zalogowaniu się w Serwisie, świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.5  Treść „Przegląd Mediów“ – treści zamieszczane przez Użytkownika będącego dziennikarzem, jako Materiały Użytkownika. Mogą stanowić skróty artykułów, całe artykuły, informacje na temat bieżących i/lub przyszłych wydań danego medium. Informacja o pojawieniu się nowego Materiału Użytkownika w sekcji Przegląd Mediów rozsyłana jest do pozostałych Użytkowników w postaci elektronicznego newslettera.

2.6  Treść „Komunikaty PR (prasowe)“ – treści zamieszczane przez Użytkownika będącego przedstawicielem agencji public relations, jako Materiały Użytkownika będące napisanym lub nagranym komunikatem skierowanym do poszczególnych członków środków masowego przekazu w celu ogłoszenia informacji, która ma wartość medialną. Informacja o pojawieniu się nowego Materiału Użytkownika w sekcji Komunikaty PR rozsyłana jest do pozostałych Użytkowników w postaci elektronicznego newslettera.

2.7  Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Serwisie.

2.8  Dane - wszelkie dane dostarczane do Agencji przez Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Agencji poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

2.9  Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie dostępny bezpłatnie.

2.10  Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (tzn. podaniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza informacjami związanymi z udziałem w Serwisie oraz dokonuje operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie (np. Zamieszczanie Materiałów Użytkownika, zmiana hasła dostępu do Konta Użytkownika).

2.11  Profil Użytkownika - informacje i dane dotyczące Użytkownika, dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu i w nim prezentowane w ramach Konta Użytkownika.

2.12  Materiały - materiały wideo i audio oraz fotograficzne i tekstowe udostępnione do pobrania z portalu newseria.pl na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

2.13  Materiały Użytkownika - materiały wideo i audio oraz fotograficzne i tekstowe zamieszczone w Serwisie bezpośrednio przez Użytkownika i udostępnione do pobrania z Serwisu na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

2.14  Licencja – licencja dotycząca sposobu zamieszczania i/lub pobierania przez Użytkowników materiałów udostępnianych w Serwisie.

Zasady dostępu i korzystania z Usługi

Zasady dostępu i korzystania z Usługi

3.1 Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.

3.2 Przed uzyskaniem Hasła Użytkownik obowiązany jest podać charakter swojej działalności oraz rodzaj i zasięg udostępnienia, w jakim mają zostać wykorzystane Materiały.

3.3 Agencja ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi użytkownikowi, który:
a) wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub Licencji.

Rejestracja w Serwisie

Rejestracja w Serwisie

4.1 Rejestracja w Serwisie, polegająca na założeniu Konta Użytkownika jest możliwa po spełnieniu wymagań technicznych, określonych w pkt. 5.2 niniejszego Regulaminu. Aby dokonać rejestracji, wymagane jest posiadanie aktywnej skrzynki e-mail w dowolnej domenie.

4.2 Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także na stronie Pomocy w Serwisie.

4.3 Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Hasła umożliwiającego korzystanie z Konta Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć Hasło przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za użycie Hasła przez osoby nieuprawnione ponosi Użytkownik. W celu ułatwienia Użytkownikowi lepszej kontroli nad dostępem do Materiałów, Agencja może – na życzenie Użytkownika – ograniczyć dostęp do systemu dla Hasła Użytkownika do puli wskazanych przez Użytkownika adresów IP.

4.4 W przypadku podejrzenia o wykorzystywaniu Hasła przez osoby nieupoważnione Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela Agencji, wnosząc o zablokowanie Hasła lub Konta Użytkownika.

4.5 Użytkownik może mieć w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika związane z jednym adresem e-mail. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom.

4.6 Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, skutkującej założeniem Konta Użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe i inne informacje składające się na Profil Użytkownika przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencję (lub jej następców prawnych) teraz i w przyszłości wszelkich informacji oraz danych osobowych przekazanych podczas rejestracji (lub w trakcie późniejszej edycji Profilu Użytkownika lub w inny sposób) do Serwisu.
d) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Agencję lub jej następców prawnych wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji, jak i późniejszej edycji Profilu Użytkownika (lub przekazanych w inny sposób), w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet. Publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail). Powyższa zgoda obejmuje również zezwolenie udzielone Agencji lub jej następcom prawnym na udostępnianie danych osobowych jej renomowanym partnerom biznesowym, w celach określonych w niniejszej części 4. Regulaminu;
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Agencji lub jej następców prawnych oraz od jej renomowanych partnerów biznesowych każdej z ww. spółek.

4.7 Podanie danych osobowych lub identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta Użytkownika konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: imię i nazwisko lub firma, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie adres zamieszkania lub siedziby. Ponadto w przypadku wprowadzenia przez Agencję dostępu do Materiałów płatnych, Użytkownicy zobowiązani będą do podania numeru NIP oraz numeru REGON. Użytkownicy profesjonalni (m.in. redakcje, agencje informacyjne itp.) zobowiązani są podać charakter swojej działalności oraz rodzaj i zasięg udostępnienia Materiałów. W przypadku zmiany lub aktualizacji danych osobowych lub identyfikacyjnych Użytkownik zobowiązany jest do zmiany lub aktualizacji danych podanych przy zakładaniu Konta.

4.8 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Newseria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, lok. 323, 04-028 Warszawa, bądź mailowo na adres reklamacje@newseria.pl.

4.9 Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji mogą być po ich opublikowaniu moderowane przez Agencję. Oznacza to, iż Agencja może usunąć treści lub informacje z Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub uzasadnione interesy Agencji.

4.10 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w zakładce Pomocy w Serwisie. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika. Również zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika powoduje konieczność usunięcia przez Agencję konta tego Użytkownika, i w związku z tym - z przyczyn technicznych – uniemożliwia dalsze świadczenie Usługi.

4.11 Usunięcie Konta Użytkownika spowoduje zakończenie świadczenia Usług, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta Użytkownika w Serwisie.

4.12 W przypadku stwierdzenia przez Agencję, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Agencja może zablokować Konto Użytkownika lub dostęp Użytkownika do poszczególnych Usług Serwisu. Agencja może odblokować Konto Użytkownika lub zablokowane Usługi po:
a) zrealizowaniu przez Użytkownika działań nakazanych przez Agencję jako konieczne do odzyskania dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub
b) po upływie określonego czasu wskazanego przez Agencję jako sankcja za naruszenie Regulaminu pod warunkiem jednak, że Użytkownik złoży Agencji pisemne oświadczenie deklarujące przestrzeganie Regulaminu.

4.13 Konto wraz z Profilem Użytkownika może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Agencję gdy:
a) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;
b) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Agencję w Regulaminie;
c) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Agencję nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
d) Użytkownik podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Użytkownik narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.

Zasady świadczenia Usługi

Zasady świadczenia Usługi

5.1 Usługa jest dostępna od 30 listopada 2011 roku.

5.2 Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest po włączeniu obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

5.3 Wykorzystywanie zawartych w Serwisie Materiałów oraz treści nie będących przedmiotem Serwisu podlega obowiązującym przepisom prawa autorskiego, przepisom prawa własności przemysłowej, kodeksu cywilnego oraz przepisom prawa karnego, przewidującym odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie przysługujących Agencji lub osobom trzecim praw wyłącznych lub innych dóbr chronionych prawem. Agencja dochodzić będzie odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne wykorzystywanie całości lub fragmentów Serwisu, takich jak: materiały wideo i audio, teksty, zdjęcia, grafika, koncepcja plastyczna, sposób ułożenia treści oraz innych dóbr będących przedmiotem ochrony, przewidzianej prawem polskim oraz międzynarodowym, w tym – znaków towarowych, wzorów przemysłowych itp.

5.4 Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania na swoich stronach internetowych w metatagach nazwy „Newseria", adresów URL Serwisu, ani też innych oznaczeń (m.in. logotyp) zawierających nazwy lub dane mogące wskazywać w sposób wprowadzający w błąd na związki pomiędzy Agencją a tymi stronami internetowymi. Agencja przewiduje jednak możliwość udzielania Użytkownikom pisemnej zgody na umieszczanie na stronach internetowych niezwiązanych z Agencją łącza kierującego na stronę Serwisu, pod warunkiem jednak, że po otwarciu takiego łącza strona Serwisu wyświetlana będzie bez zmiany jego treści lub dodatkowych informacji lub stron, w oddzielnym oknie przeglądarki.

5.5 O ile Strony nie postanowiły inaczej albo nie jest to niezgodne z właściwościami lub charakterem praw do Materiałów udostępnianych w Serwisie, zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych Materiałów określa umowa licencyjna (Licencja), o której mowa w punkcie 2.11. Regulaminu.

5.6 Agencja dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Agencja nie odpowiada za specyficzne sytuacje, w których mogą nastąpić problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Agencji i będą one rozpatrywane indywidualnie.

5.7 Kontakt do BOK Agencji pod adresem: reklamacje@newseria.pl

5.8 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

5.9 Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja w treści przez Użytkownika niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub Licencji są zabronione.

5.10 Ze względu na niezależne od Agencji właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Agencja nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

5.11 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
b) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Agencja przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi w pkt. 5. 2 Regulaminu;
d) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
e) przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Agencji i niezawinionymi przez Agencję;
f) utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Agencji i niezawinionymi przez Agencję;

5.12 Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Agencja bądź inny wskazany w Serwisie podmiot.
Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu newseria.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie www.info.newseria.pl.

Reklamacje

Reklamacje

6.1 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

6.2 Reklamacje należy składać do Agencji drogą elektroniczną na adres reklamacje@newseria.pl.

6.3 Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Agencję na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

6.4 Agencja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 6.4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Agencji (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Agencja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6.5 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

7.1 Agencja nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.2 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami itp.

7.3 Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Zmiany Regulaminu

Zmiany Regulaminu

8.1 Agencja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

8.2 Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

8.3 Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych oraz innych wydarzeń

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej, nawet najbardziej wymagającej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

 

Usługi

Korzystaj z bezpłatnych funkcjonalności serwisu Newserii

Już dziś połącz się z liderami opinii publicznej dzięki usłudze „Biuro prasowe”. Uruchom ją, aby móc bezpłatnie publikować informacje prasowe na stronach Newserii. Uzyskaj dostęp do dziennikarzy, blogerów, stron internetowych, sieci społecznościowych, dzięki którym dotrzesz ze Swoimi informacjami do odbiorców docelowych.

Usługę można aktywować w panelu użytkownika po zarejestrowaniu się w serwisie.

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.