RODO
Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna

25.05.2018 r weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)1. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach UE, jednak do polskiego porządku prawnego zostaje ono wprowadzone przez Ustawę o ochronie danych osobowych2, która dodatkowo reguluje m.in. kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119/1

2 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2018 poz. 1000.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Newseria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 53/323, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400403, posiadająca NIP 113-28-48-791, REGON 145842560.

Dane kontaktowe administratora

Z Newseria Sp. z o.o można kontaktować się:

  • telefonicznie: +48 22 378 36 16
  • e-mailowo: info@newseria.pl
  • pisemnie: Newseria Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 53 / 323, 04-028 Warszawa

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:

  • e-mail: iod@newseria.pl
  • pisemnie: Newseria Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 53 / 323, 04-028 Warszawa (z dopiskiem: Inspektor ochrony danych osobowych)