RODO
Ochrona danych osobowych
Stan zaktualizowania: 1.10.2019 r.

Podstawa prawna

25.05.2018 r weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)1. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach UE, jednak do polskiego porządku prawnego zostaje ono wprowadzone przez Ustawę o ochronie danych osobowych2, która dodatkowo reguluje m.in. kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119/1

2 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2018 poz. 1000.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Newseria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, u. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400403, posiadająca NIP 113-28-48-791, REGON 145842560.

Dane kontaktowe administratora

Z Newseria Sp. z o.o można kontaktować się:

 • telefonicznie: +48 22 465 99 05
 • e-mailowo: info@newseria.pl
 • pisemnie: Newseria Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:

 • e-mail: iod@newseria.pl
 • pisemnie: Newseria Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa (z dopiskiem: Inspektor ochrony danych osobowych)

 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

 • Dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  Przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Państwem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowny, które są wykonywane na życzenie Państwa.

 

 • Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  Newseria Sp. z o.o.  jako agencja informacyjna wykonuje działalność prasową i realizuje prawo do wolność wypowiedzi i informowania.

 

 • W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. zgoda marketingowa), Newseria Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 

 • Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Newseria Sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  Jeśli zajdzie taka potrzeba, dane będą przetwarzane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich działań są:
  • przetwarzanie danych osób działających na rzecz Państwa
  • zapobieganie przestępstwom dokonywanym na szkodę Newseria Sp. z o.o.
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego
  • badanie satysfakcji klientów
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami
  • wewnętrzne cele administracyjne.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Jeśli zajdzie taka potrzeba, to dane będą przekazywane do odbiorców z państw spoza Unii Europejskiej wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Newseria Sp. z o.o. Inne przekazanie danych do państw spoza Unii Europejskiej może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa spoza Unii Europejskiej mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Inspektora Danych Osobowych.
 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy z  Newseria Sp z o.o. do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Newseria Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Newseria Sp. z o.o.
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Newseria Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zródło pozyskania danych osobowych

 • bezpośrednio od Państwa
 • od osób reprezentujących Państwa
 • od podmiotów, którym Państwo udzieliliście zgody na ich przekazanie
 • z ogólnodostępnych źródeł, w tym publicznych (CEIDG, KRS)

Profilowanie

Newseria Sp. z o.o. nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.